Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en projecten van Elycio Vertalers BV. Ook te downloaden in pdf-formaat.

Artikel 1 Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Elycio:
Elycio Vertalers BV, statutair gevestigd te Rijswijk, onder andere handelend onder de namen Elycio Talen, Elycio Vertaalbureau en Elycio Tekst & Vertaling.
b. Opdrachtgever:
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Elycio onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Elycio een Opdracht heeft gegeven.
c. Opdracht:
de opdracht van Opdrachtgever aan Elycio voor het verzorgen van diensten, zoals vertalingen, tolkdiensten, Toetsen, Cursussen, tekstservice, industriële documentatie, het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal, alles in de ruimste zin deswoords.
d. Toets:
een door of namens Elycio uitgevoerd onderzoek naarde taal- en/of tolkvaardigheid van een Deelnemer.
e. Cursus:
een door Elycio op enigerlei wijze verzorgde vorm van opleiding. Een Toets kan onderdeel zijn van een Cursus.
f. Deelnemer:
de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Cursus of Toets, eventueel zijnde Opdrachtgever zelf.
g. Aanmelding:
de Inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus of Toets, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan voor het verzorgenhiervan door Elycio.
h. Onderwijsmateriaal:
cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie,dictaten, syllabi, elearning software of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus, Toets of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Elycio en haar Opdrachtgevers, tenzij daarvan bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.
2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer(s) de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer(s), verplicht Opdrachtgever zich jegens Elycio deze voorwaarden aan Deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Elycio voor alle claims van Deelnemer(s), indien Elycio jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever van voornoemde verplichting.
2.4 Voor het verzorgen van Cursussen kunnen specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra Elycio een Aanmelding of Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen achteraf van Aanmeldingen en Opdrachten door Opdrachtgever binden Elycio slechts voor zover Elycio deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt.
3.2 Elycio is gehouden Opdrachten naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door Opdrachtgever gespecificeerde doelen.
3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen inzake de diensten en producten, zoals de duur van Cursussen, de omvang en technische uitvoering van Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Elycio, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
3.4 Elycio behoudt zich het recht voor om, zonder hiervan verder melding te behoeven maken, naar eigen goeddunken voor de uitvoering van (delen van) Opdrachten gebruik te maken van de diensten van zusterbedrijven en/of externe deskundigen.
3.5 Elycio heeft steeds het recht om zowel voor alsna de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Desgewenst kan Elycio de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Elycio is ontvangen.

Artikel 4 Prijzen
4.1 In een offerte of aanbieding opgenomen prijzen betreffen uitsluitend de prestatie conform de beschreven specificaties en gelden gedurende ten hoogste 90 dagen vanaf de verzenddatum van de aanbieding.
4.2 Prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Elycio is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.
4.3 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Elycio vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien en/of er zich niet-voorziene omstandigheden voordoen. Prijsopgaven en termijnen kunnen ook worden herroepen, indien aantal en/of vaardigheden van Deelnemers afwijken van hetgeen door Opdrachtgever hierover is aangegeven. Elycio heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Elycio informeert Opdrachtgever en/of Deelnemer over deze aanpassing.
4.4 Wijzigingen in of van een Opdracht door Opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen prijzen en/of oorspronkelijke planningen en levertijden worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Elycio is gerechtigd een reeds overeengekomen prijs te verhogen wanneer door Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Elycio tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Elycio bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

Artikel 5 Levering, leveringstermijn
5.1 Alle door Elycio genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Elycio is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Elycio Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennisstellen.
5.3 Opdrachtgever zal alles doen wat redelijkerwijsnodig of wenselijk is om tijdige en adequate uitvoering en levering van een Opdracht door Elycio mogelijk te maken en daaraan zijn volledige medewerking verlenen, inclusief het direct bij aanvang van de Opdracht of bij eerste mogelijkheid verstrekken van alle relevante instructies en het aanleveren van alle benodigde en/of relevante gegevensbestanden, terminologie, begeleidende documentatie, stijlgidsen, contactgegevens etc. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle vertraging en meerkosten, indien hij hierin geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft.
5.4 Levering van een vertaling, Onderwijsmateriaal of enig ander werk wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan een koerier of, bij elektronische verzending, het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.5 Opdrachtgever zal zonder aanmaning in verzuim zijn indien hij weigert de levering in ontvangst te nemen.

Artikel 6 Betaling en reclame
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen facturen uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Facturen voor het verzorgen van een Cursus of Toets dienen tevens vóór aanvang van de Cursus of Toets te zijn voldaan.
6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
6.3 Opdrachtgever is, onverminderd overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
6.4 Alle incassokosten die Elycio moet maken, komenvoor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten gelden conform wettelijke regelingen, met een minimum van Euro 150.
6.5 Reclames aangaande een door Elycio uitgevoerde Opdracht dienen schriftelijk te worden ingediend binnen tien werkdagen na levering. Fouten van geringe aard in door Elycio vervaardigde of geleverde werken, daaronder ook te verstaan vertalingen en tekstservice, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn om het geleverde af te keuren, de levering te weigeren, de overeengekomen prijs te wijzigen of betaling te weigeren of op te schorten. Ditzelfde geldt voorfouten in op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerde “quick and dirty” vertalingen of voor vertalingen waarop op verzoek van Opdrachtgever geen correctie is toegepast.
6.6 Als Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd. Elycio behoudt zich het recht voor reclames die buiten de termijn zijn ingediend wel of niet te behandelen.
6.7 Indien Opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Elycio om commentaar vraagt en indien Elycio vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertaling niet onjuist zijn, is Elycio gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Dubbelzinnigheden in te vertalen teksten of te bewerken documenten zijn altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
6.8 Indien een reclame gegrond is, is Elycio gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Het aanbrengen van wijzigingen of verbeteringen houdt op geen enkele wijze erkenning in dat een ondeugdelijke prestatie zou zijn geleverd. Indien Elycio redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
6.9 Het recht van Opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 7 Deelnemers, Toetsen, Onderwijsmateriaal
7.1 Toelating van Deelnemers op grond van het voldoen aan door Elycio gestelde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemers een Cursus of Toets met succes zullen doorlopen c.q. afronden.
7.2 Elycio heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Toets of Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Toets of Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs onverlet.
7.3 Aan de opgegeven data en tijden van Toetsen of Cursussen wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Elycio is niet gehouden Toetsen of Cursussen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling vande gemiste Toets of Cursus(bijeenkomst) blijft onverminderd verschuldigd.
7.4 In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal of toetsresultaten ter beschikking gesteld. Elycio kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarindit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten, overige rechten
8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Elycio vervaardigde vertalingen over op Opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Elycio volledig is nagekomen.
8.2 De volledige eigendom van en voor zover mogelijk alle rechten op door Elycio ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht vervaardigde of ingezette middelen (zoals vertaalgeheugens, stijlgidsen en terminologie-overzichten) berusten bij Elycio.
8.3 Het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht op door Elycio vervaardigd Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht of Cursus, behoudens in geval van een vertaling, berust bij Elycio tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8.4 Opdrachtgever of Deelnemer mag al het door Elycio vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elycioniet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk: – geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van (digitale) reproductie, beschikbaarstelling in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook; – aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid, omgang met bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Elycio is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde exclusief BTW van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Elycio toerekenbaar is.
9.2 Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid van door hem ten behoeve van de adequate uitvoering van een Opdracht aan Elycio ter beschikking gestelde (te vertalen) teksten, tekeningen, modellen, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de uitvoering van de Opdracht op basis van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart Elycio tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3 Al het door Elycio ontwikkelde en/of samengestelde en/of vertaalde werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Elycio kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Elycio aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die zijn gebaseerd op bedoelde werken. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Elycio geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s behelst, blijft geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgevervrijwaart Elycio tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
9.4 Elycio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemers of Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Elycio is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan tengevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Elycio geleverde bestanden of informatiedragers.
9.5 Elycio zal door Opdrachtgever en/of Deelnemers ter beschikking gestelde gegevens vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elycio zal deze gegevens alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.
9.6 Elycio verplicht zich alle door Opdrachtgever en/of Deelnemers verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren en vertrouwelijk te behandelen, voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de Opdracht, en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. Elycio zal medewerkers en door haar ingeschakelde externe deskundigen tot geheimhouding verplichten. Elycio is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door medewerkers of deskundigen, indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet redelijkerwijs te kunnen hebben voorzien of verhinderen.

Artikel 10 Annuleren, tussentijdse beëindiging
10.1 Elycio heeft altijd het recht een Opdracht, Cursus of Toets te annuleren en/of een Aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
10.2 Opdrachtgever kan deelname aan een Toets of Cursus alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken vóór de geplande aanvangsdatum is de helft van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, alsmede een eventuele vergoeding conform 10.4. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding verschuldigd. Desgewenst kan Opdrachtgever een of meer vervangende Deelnemers aanmelden, hiervoor is naast de volledige vergoeding voor de Toets of Cursus een administratietarief verschuldigd van Euro 150 per vervanger.
10.3 Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht, niet betreffende de verzorging van een Toets of Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 50% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd, alsmede met eventuele andere kosten conform
10.4. Elycio stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van Opdrachtgever, maar staat in dat geval niet in voor de kwaliteit van het geleverde.
10.4 Indien Opdrachtgever besluit tot annuleren of tussentijds verschuiven van een Opdracht, behoudt Elycio zich het recht voor om alle reeds gemaakte kosten en kosten van reeds aangegane verplichtingen (voor bijvoorbeeld onderzoek, ontwikkeling en productie van opdrachtspecifieke materialen, reservering van personele capaciteit, reisfaciliteiten en/of externe toets- en trainingslocaties) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 11 Overmacht en ontbinding
11.1 Indien naar het redelijk oordeel van Elycio een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Elycio behoudt in dat geval recht op vergoeding van de tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten.
11.2 Indien de overmacht een vastgestelde datum voor een Cursus of Toets betreft, zal Elycio voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze Cursus of Toets vaststellen.
11.3 Elycio kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien (i) Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd of (ii) Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest of (iii) Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet opheft binnen 30 dagen, nadat Elycio hiertoe gemaand heeft. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Elycio rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 12
12.1 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Elycio en door Elycio ingeschakelde externe deskundigen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over geldende veiligheidsvoorschriften en over mogelijke gevaren die de activiteiten van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Verder dient Elycio, althans haar werknemer(s) en ingeschakelde deskundigen, voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevarente verminderen en om ongelukken te voorkomen.
12.2 Deelnemers die gebruikmaken van computers, internet, e-mail of andere faciliteiten van Elycio mogen dit uitsluitend en alleen doen ten behoeve van de gevolgde Toets of Cursus. De hiertoe eventueel verstrekte gebruikersidentificaties en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.
12.3 Bij gebruik van faciliteiten van Elycio is hetDeelnemers verboden om: – sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden, die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of anderszins maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden beschouwd; – faciliteiten van Elycio te misbruiken voor uitgaande communicatie in welke vorm dan ook, die door ontvanger als ongewenst of ongepast kan worden beschouwd dan wel door hem kan worden verstaan als zijnde afkomstig van Elycio; – wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengenin de fysieke of operationele functionaliteit van de binnen Elycio gebruikte systemen, bijvoorbeeld door het al dan niet bewust toevoegen of verwijderen van bestanden of het (down)loaden van virussen.
12.4 Elycio behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te volgen. Bij overtreding van het gestelde in 12.2 en 12.3 of bij anderszins ongepast gebruik van haar faciliteiten behoudt Elycio zich het recht voor Deelnemer van verdere deelneming aan een Cursus uit te sluiten en eventueel geleden directe of indirecte schade te verhalen op Deelnemer of Opdrachtgever. De verplichting tot betaling van hetCursusgeld blijft in dat geval bestaan.
12.5 Elycio is gerechtigd regelmatig contact op te nemen met (voormalige) Deelnemers en Opdrachtgevers teneinde hen te informeren over producten en diensten van Elycio en/of haar zustermaatschappijen. Elycio verstrekt geen gegevens van Deelnemers, Opdrachtgevers of medewerkers aan derden, tenzij in geval van wettelijke verplichtingen.
12.6 Tot minimaal één jaar na beëindiging van een Opdracht zullen Deelnemer(s) en Opdrachtgever zich ervan onthouden om zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Elycio te benaderen voor het ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden vergelijkbaar aan de Opdrachten zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle met Elycio gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat Elycio zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Elycio Vertalers BV is onder nummer 32082819 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

————————————————–
ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING (BIJLAGE ALGEMENE VOORWAARDEN)
Elycio zal bij of in verband met de uitvoering van haar Dienstverlening Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar Opdrachtgevers. Op basis van Privacywetgeving wordt de Opdrachtgever in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Elycio als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Elycio.

Artikel 1. Verplichtingen
Elycio verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. De Verwerking van Persoonsgegevens door Elycio gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform geldende Privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de Opdrachtgever.

Artikel 2. Subverwerkers
Elycio is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits Elycio ervoor zorg draagt dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Elycio rusten op basis van dit Addendum. Elycio blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Doorgifte van Persoonsgegevens
Elycio verwerkt Persoonsgegevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte en zal Persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, als dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van dit Addendum en Privacywetgeving. Enkele van onze Cloud Service Providers (zoals Google en Microsoft) bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Elycio verzoekt deze derden om voldoende beschermingsmaatregelen te implementeren teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Allen zijn ook gecertificeerd onder de E.U.-U.S. Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Indien Opdrachtgever middels de dienstverlening Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de Opdrachtgever Elycio tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

Artikel 4. Beveiliging
Elycio treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met Algemene Voorwaarden Elycio, de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

Artikel 5. Datalekken
Elycio zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van: i. het Datalek; ii. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend); iii. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden; iv. het aantal personen van wie de Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken; v. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens) en vi. de technische maatregelen die door Elycio zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen. Elycio verstrekt op verzoek van Opdrachtgever nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Opdrachtgever om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen. Opdrachtgever is verplicht om Elycio actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Elycio aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6. Audits
Elycio zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om periodiek, alsmede in geval van een concreet vermoeden van misbruik van Persoonsgegevens, audits uit te (laten) voeren ter controle van de naleving van het gestelde in deze addendum. Elycio zal daaraan volledige medewerking verlenen en alle benodigde gegevens binnen redelijke termijn beschikbaar stellen. Opdrachtgever en Elycio dragen de eigen kosten. Elycio zal eventuele fouten of tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen.

Artikel 7. Verzoeken van Betrokkenen
In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Elycio hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever Elycio daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Opdrachtgever nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Opdrachtgever aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Opdrachtgever geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Elycio.

Artikel 8. Geheimhouding
Elycio verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Elycio garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 9. Duur en beëindiging
De verplichtingen van Elycio uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Elycio nog toegang heeft tot Persoonsgegevens. Elycio bewaart Persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is om tegenover de Opdrachtgever de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever ofwel er ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor Elycio geldende wettelijke bewaartermijn. Na de bewaartermijn zal Elycio zich inspannen de Persoonsgegevens te anonimiseren of te verwijderen.