Alles over de nieuwe Europese Machinerichtlijn

Is uw documentatie nog up-to-date?

Europese bedrijven die machines of machineonderdelen verkopen, moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. Hierin worden eisen gesteld aan de technische documentatie die meegeleverd wordt met de machine. Bij verkoop van machines aan het buitenland zijn er aanvullende eisen over de taal waarin de documentatie opgesteld is. Stel dat een medewerker in bijvoorbeeld Italië de machine moet bedienen. U kunt zich voorstellen wat voor veiligheidsrisico’s het met zich meebrengt als deze de handleiding niet goed begrijpt omdat deze in het Engels is opgesteld.

Verkoopt u machines aan het buitenland? Dan hebben wij hieronder wat handige feiten die u helpen bij het voldoen aan de Europese Machinerichtlijn.

Meer over de Machinerichtlijn

In de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn een aantal gezondheids- en veiligheidseisen vastgelegd waaraan alle machines binnen Europa moeten voldoen. Deze richtlijn moet een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau waarborgen voor consumenten en werknemers.

Een fabrikant binnen de EU moet voor iedere machine een technisch dossier samenstellen bestaande uit een gebruikshandleiding en een verklaring van overeenstemming, en moet op iedere machine een CE-markering aanbrengen. CE staat voor Conformité Européenne, oftewel “in overeenstemming met de Europese regelgeving”.

In het kader van de Machinerichtlijn moeten machines voldoen aan veiligheidseisen als: geen gevaar voor bekneld raken, geen gevaar voor (af)snijden, geen gevaar voor opgesloten raken, geen gevaar voor elektrische schok, etc. De Machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen voldaan kan worden. Het staat de fabrikant vrij om zelf methoden te bedenken om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.

Als een machine niet voldoet aan de richtlijn kan de fabrikant worden verplicht zijn product aan te passen of uit de handel te nemen. In beide gevallen kan hij worden beboet vanwege het in de handel brengen van een machine die niet aan de richtlijn voldoet.

Export van machines

Bij verkoop van een machine aan het buitenland dienen de handleiding en de verklaring van overeenstemming te worden vertaald. De Machinerichtlijn is opgesteld om de veiligheid van de bediener van de machine te waarborgen. Dus als Engels niet één van de officieel erkende talen van het land van import is, moet de handleiding worden vertaald in de taal van het betreffende land.

Dit geldt alleen voor bedieningshandleidingen. Installatie- en onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor gespecialiseerd personeel van de fabrikant mogen gesteld zijn in één (door het betreffende personeel begrepen) taal van de EU. Vaak zal dit Engels, Frans of Duits zijn. De eindgebruiker heeft geen toegang tot deze informatie.

Tijd voor een update van de richtlijn

Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing van de Machinerichtlijn. Deze zal nog een paar jaar op zich laten wachten. Een aantal keer per jaar is er een bijeenkomst van het NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut). Hierbij wordt een vragenronde gehouden, waarbij overheidsinstellingen en het bedrijfsleven input mogen geven.

  • Een voorgestelde wijziging is bijvoorbeeld het loslaten van de verplichting om een hard copy van handleidingen mee te leveren met een machine of machineonderdeel. Dit in het kader van duurzaamheid uiteraard!
  • Er wordt aan gedacht de richtlijn om te zetten in een Europese verordening, zodat deze niet meer in ieder land andere lokale wetgeving oplevert.
  • De indeling van de handleidingen zal worden gelijkgetrokken naar voorbeeld van de Nederlandse en Duitse handleidingen.
  • Er gaat waarschijnlijk meer gewerkt worden met illustraties, zodat handleidingen universeler worden.

Documentatie herzien

Zodra de nieuwe Machinerichtlijn van kracht is, zullen bedrijven de technische documentatie bij hun machines moeten herzien. Elycio Tekst & Vertaling heeft ruime ervaring in het vertalen van technische documentatie in alle Europese talen. Neemt u gerust contact op voor een nieuwe vertaling van uw handleiding, of een revisie van een bestaande vertaling. Wij zetten gespecialiseerde technisch vertalers in die native speaker zijn van de doeltaal.